Statut

Na podlagi 9. in 33. člena Zakona o društvih Ur.l.RS št 60/95 in 89/99 , je občni zbor dne 23.09.2008 sprejel sklep o spremembi statuta kluba ”KLUBA VODNIKOV REŠEVALNIH PSOV POSTOJNA” in sprejel naslednji

STATUT

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. Člen

Klub vodnikov reševalnih psov Postojna (v nadaljnjem besedilu ” klub”) je prostovoljno,samostojno,nepridobitno združenje fizičnih oseb , ki delujejo v okviru potreb in nalog Uprave za zaščito in reševanje,članov kluba ter drugih občanov.
Klub je reševalna kinološka organizacija, v katero se prostovoljno združujejo občani – vodniki psov z namenom, da se organizirano usposabljajo za opravljanje humanitarne dejavnosti, v skladu tega statuta.

2. Člen

Klub je pravna oseba zasebnega prava. Sedež kluba je v Postojni.

3. Člen

Klub ima svoj znak in žig okrogle oblike, premera 3 cm. Notranjost znaka zapolnjuje križ, v katerem je podoba pasje glave, ruševine in roke. Znak je obrobljen z napisom ” Klub vodnikov reševalnih psov Postojna ” .

4. Člen

Klub deluje na področju RS in širše. Klub lahko sodeluje z drugimi klubi in organizacijami v RS, ki lahko prispevajo k razvoju njegove dejavnosti in ne delujejo v nasprotju z njegovimi načeli. Klub samostojno deluje ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo podobne namene in cilje.

5. Člen

Delo kluba in njegovih organov je javno. Svoje člane klub obvešča:
– s pravico vpogleda članov v zapisnik organov kluba
– preko klubskega glasila
– preko sredstev javnega obveščanja
– z dopisom
Širšo javnost klub obvešča o svojem delu tako, da so seje organov kluba javne,da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabijo predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja. Za zagotovitev javnosti dela in dajanja točnih informacij je odgovoren predsednik kluba.

6. člen

II. NAMEN IN CILJI KLUBA

Namen kuba je usposabljanje vodnikov in šolanje psov za iskanje in reševanje ponesrečencev s tem, da:
– deluje po statutu IRO in ZRPS
– sodeluje z organizacijami in institucijami, katerih delo se na kakršenkoli način dotika kinologije
in/ali reševanja
– si prizadeva za visoko strokovno raven kluba
– se zavzema za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delu kluba
– seznanja člane in javnost o problemih in napredku na področju delovanja kluba
– vzpodbuja strokovno izpopolnjevanje članov in izmenjavo strokovnjakov stroke
doma in v tujini
– deluje v javnem interesu
7. člen

Svoj namen in cilje uresničuje z izvajanjem naslednjih nalog:
– skrbi za dvig strokovnega znanja svojih članov
– organizira tečaje in usposabljanje vodnikov ter šolanje psov svojih članov
– organizira predavanja, seminarje, ekskurzije in podobne oblike izobraževanja s področja reševanja v ruševinah, lavinah in iskanja pogrešanih oseb, nudenja prve pomoči, tehnike reševanja in pridobivanja znanj
– organizira preverjanje znanja za vodnike in pse, o tem vodi ustrezne evidence in izdaja listine
– skrbi za povezavo z upravo za zaščito in reševanje na področju regije kjer deluje
– skrbi za povezavo z GRS in organi za notranje zadeve ter sodeluje s sorodnimi reševalnimi organizacijami v RS in v tujini

8. člen

III. ČLANSTVO

Član kluba lahko postane vsak, ki izrazi željo delovati v duhu dejavnosti, sprejme statut kluba in se po njem ravna. Članstvo v klubu je prostovoljno. Kdor želi postati član kluba podpiše pristopno izjavo, v kateri izraža željo postati član in jo poda upravnemu odboru, se zaveže da bo deloval v skladu s statutom. Član kluba lahko postane tudi tuj državljan pod enakimi pogoji. Klub ima redne in častne člane.

9. člen

Pravice članov so:
– da volijo in so izvoljeni v organe kluba
– da sodelujejo in soodločajo pri delu in v organih kluba
– da uresničujejo svoje interese v okviru tega statuta
– da so seznanjeni s programom in delovanjem kluba ter njegovim materialno-finančnim poslovanjem
– da se po svojih sposobnostih udeležujejo reševalnih akcij

Dolžnosti članov kluba:
– da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov kluba
– da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničitvi ciljev in nalog kluba
– da dajejo klubu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog
– da prenašajo izkušnje in znanje na mlajše člane
– da varujejo ugled kluba
– da imajo ustrezen kooperativni odnos do organizacij s katerimi sodelujejo klubi pri usposabljanju in akciji
– da spoštujejo norme o varstvu živali
– da se udeležujejo akcij glede na usposobljenost
– da se redno udeležujejo usposabljanj

10. člen

Članstvo v klubu preneha:
– s prostovoljnim izstopom
– s črtanjem
– z izključitvijo
– s smrtjo

Član prostovoljno izstopi iz kluba, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu. O izključitvi člana iz kluba odloča disciplinska komisija s sklepom. Sklep mora biti v skladu z disciplinskim pravilnikom. Član, ki je bil izključen s sklepom disciplinske komisije, se lahko pritoži v 30 dneh na upravni odbor. Sklep upravnega odbora je dokončen, če ga podpre tudi občni zbor.

11. člen

IV .ORGANI KLUBA

Organi kluba so:
– občni zbor
– upravni odbor
– nadzorni odbor
– disciplinska komisija
– strokovna komisija

12. člen

OBČNI ZBOR

Občni zbor je najvišji organ kluba, ki ga sestavljajo vsi člani. Občni zbor je lahko reden ali izreden. Redni občni zbor sklicuje upravni odbor enkrat na leto. Izredni občni zbor
Pa se skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 1/3 vseh članov. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor najkasneje v 30 dneh od prejetja zahteve za sklic. Če upravni zbor odbor izrednega občnega zbora ne skliče, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredni občni zbor sklepa le o zadevi za katero je bil sklican.

13. člen

O sklicu občnega zbora in predloženim dnevnim redom morajo biti člani kluba obveščeni vsaj 14 dni pred sklicem. Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen če je prisotnih vsaj 1/3 članov. Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se na samem zasedanju odloči za tajni način glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne.

14. člen

Naloge občnega zbora:
– sklepa o dnevnem redu
– sprejema, spreminja statut in druge akte kluba
– sprejema program dela
– sprejema finančni načrt in zaključni račun
– voli in razrešuje predsednika, tajnika in blagajnika ter člane upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije
– odloča o pritožbah zoper sklepe UO, NO in disciplinske komisije
– odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami
– dokončno odloča o izključitvi člana iz kluba
– sklepa o prenehanju kluba

Če se odloča o spremembi statuta, izvolitvi organov, o prenehanju kluba je potrebno da za sklep glasuje najmanj 2/3 navzočih članov. Posamezni predlogi za razpravo na občnem zboru morajo biti v pisni obliki poslani upravnemu odboru najmanj 8 dni pred sklicem občnega zbora. O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overovatelja. Za izvolitev delovnih teles občnega zbora kluba predlaga članstvo predsednik kluba.

15. člen

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi klub med dvema občnima zboroma po programu in sklepih, sprejetih na občnem zboru. Upravni odbor šteje do 7 članov. Sestavljajo ga predsednik, tajnik, blagajnik in praviloma 4 člani. Upravni odbor se sestaja po potrebi, najmanj štiri krat letno. Mandatna doba članov UO je 2 leti. Po preteku mandata so lahko člani UO ponovno izvoljeni.

16. člen

Naloge UO so:
– sklicuje občni zbor
– skrbi za izvrševanje programa dela kluba
– pripravlja predloge aktov kluba
– pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa
– skrbi za strokovnost dela kluba in imenuje in ukinja potrebne komisije
– skrbi za finančno in materialno poslovanje kluba
– upravlja s premoženjem kluba
– uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov kluba in naloge, ki mu jih še dodatno naloži občni zbor

17. člen

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik kluba, v njegovi odsotnosti pa tajnik kluba. Upravni odbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica njegovih članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih. Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge, število članov in predsednika določi upravni odbor. Izjemoma lahko klub povabi k sodelovanju pri delu komisije zunanje sodelavce. Če odstopi predsednik prevzame njegovo funkcijo podpredsednik. Če odstopi član UO, pa se z 2/3 večino članov UO imenuje nov član UO do naslednjih volitev.

18. člen

Klub lahko ustanovi tudi sekcije. Sekcije so metode dela kluba, organizirane po interesnem principu članov kluba. Sekcijo ustanovi UO na pobudo članov kluba. Sekcije niso pravne osebe in morajo delovati v skladu s statutom kluba. Za svoje delo so sekcije odgovorne UO.

19. člen

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor spremlja delo UO in drugih organov kluba ter opravlja nadzor nad materialno-finančnim poslovanjem kluba. Nadzorni odbor enkrat letno poroča občnemu zboru, kateremu je odgovoren za svoje delo.
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor. Člani med seboj izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani UO. Lahko sodelujejo na sejah UO, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če so prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov. Mandatna doba članov nadzornega odbora je dve leti.

20. člen

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Člane disciplinske komisije voli občni zbor za dobo 2 leti. Sestavljajo jo trije člani in dva namestnika. Člani med seboj izvolijo predsednika. Disciplinska komisija se sestaja po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov kluba. Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu s pravilnikom. Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:
– kršitve določil statuta
– nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v klubu
– neizvrševanje sklepov organov kluba
– dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu kluba
– kakršno koli okoriščanje z imetjem kluba
– zloraba žiga ali dokumentacije kluba

22. člen

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče disciplinska komisija so:
– opomin
– javni opomin
– izključitev

Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor kot drugostopenjski organ.

23. člen

PREDSEDNIK KLUBA

Predsednik zastopa in predstavlja klub pred državnimi in drugimi organi in organizacijami, v državi in tujini. Predsednik kluba je hkrati tudi predsednik UO in ga voli občni zbor za dobo dveh let. Predsednik je odgovoren za delovanje kluba v skladu s statutom in pravnim redom RS. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in UO.

24. člen

TAJNIK KLUBA

Za opravljanje tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi kluba skrbi tajnik kluba, ki ga izvoli občni zbor za dobo dveh let. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.

25. člen

STROKOVNA KOMISIJA

Strokovna komisija načrtuje, izvaja, izpopolnjuje in celovito skrbi za strokovnost reševalne dejavnosti. Ukvarja se zlasti s problematiko usposabljanja vodnikov in reševalnih psov v tehnično-operativnem pogledu. Šolanje in usposabljanje zajema naslednja področja:
– reševanje iz ruševin
– reševanje iz lavine
– iskanje pogrešanih na odprtih terenih
– sledenje ter reševanje iz vode
Strokovna komisija je pristojna, da:
– oblikuje šolanje in usposabljanje v klubu in sekcijah
– načrtuje vaje, seminarje in druge oblike šolanja
– pripravlja in predlaga klubu izdajo listin o usposabljanju in znanjih
– daje pobude in razvija nove učne pristope
– povezuje se s potrebnimi strokami in podobnimi organizacijami
– skrbi za kadrovsko obnovo

26. člen
V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE KLUBA

Viri dohodkov:
– dohodki iz dejavnosti kluba in naslova materialnih pravic
– darila in volila
– prispevki sponzorjev
– javna sredstva
– drugi viri

Če klub pri upravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. S premoženjem upravlja upravni odbor. Vsaka delitev premoženja med njegove člane je nična.

27. člen

Klub razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.

28. člen

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in tajnik kluba. Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z vsemi predpisi s tega področja. Blagajnik vodo finančno in materialno poslovanje, v katerem klub tudi določi način vodenja in izkazovanje podatkov o finančno-materialnem poslovanju kluba. Le to mora biti v skladu z računovodskimi standardi za klube. Klub ima svoj žiro račun pri pooblaščeni organizaciji za plačilni promet.

29. člen

Delo blagajnika je javno. Vsak član kluba ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje kluba. Za pomoč pri urejanju finančno-materialnih zadev lahko zaposli klub finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja javnega prava.

30. člen

Klub ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last kluba vpisana v inventurno knjigo. Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa UO. Nepremično premoženje pa lahko kupi le na podlagi občnega zbora.

31. člen

Klub ima tudi častne člane. Naziv častnega člana lahko dobi član kluba, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo kluba. Naziv častnega člana kluba podeli klub lahko tudi nečlanu, ki ima izredne zasluge za uspeh kluba. Naziv častnega člana podeljuje občni zbor na predlog UO. Če oseba, ki se ji podeli naziv častni član ni član kluba, nima pravice odločanja.

32. člen

Klub ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki klubu finančno, materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja.

33. člen

VI. PRENEHANJE KLUBA

Klub lahko preneha:
– po sklepu občnega zbora z večino glasov prisotnih članov
– po samem zakon
V primeru prenehanja kluba preide premoženje kluba v last ZRPS.
Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.
Ta statut je sprejel občni zbor dne 23.09.2008 in velja takoj.

Predsednik Tajnik

Postojna dne 23.09.2008